Online presence GGZ: zorgwebsites in transitie

De zorg moet veranderen, daarover laat onze regering de laatste jaren geen twijfel bestaan. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) daarmee ook. Het idee van grote instellingen moet worden losgelaten. De GGZ moet zich dan ook meer en meer richten op zorg in de wijk, het hanteren van herstelgerichte zorgprincipes, het bevorderen van de eigen regie van de cliënt en de ambulantisering van de zorg.

Websites onder de loep

Communicatie en interactie met de doelgroep is bij die nieuwe focus uitermate belangrijk. Een website moet in deze veranderingen daarom zeker worden meegenomen. In dit artikel de resultaten van een onderzoek onder 75 websites van GGZ-instellingen. Algemene conclusie? Er is een transitie gaande. Naast de wensen van onze regering, ontwikkelen de techniek en het internet zich steeds verder van 2.0 naar 3.0, wat veel gevolgen heeft voor onze maatschappij en de manier van werken. Dit roept de vraag op hoe de GGZ-organisaties in Nederland er qua website en online presence überhaupt voor staan. Is er zichtbaar dat Web 2.0, e-(mental)health en social media ook in de GGZ hun steentje bijdragen?

CliëntportaalIs sprake van een afgeschermd deel van de site of inlogmogelijkheid die leidt naar een portaal voor clienten
MedewerkersportaalIs sprake van een afgeschermd deel van de site of inlogmogelijkheid die leidt naar een portaal voor medewerkers
Online hulpverlening (E-Health)Is sprake van het aanbod van online hulpverlening en behandel ondersteunende online dienstverlening
Diagnostische tools (Zelftests)Is sprake van het aanbod van online zelftests die leiden tot diagnostische informatie voor de client
Digitale afsprakenWordt een mogelijkheid geboden om realtime (dus niet via mailcontact) een afspraak te maken met behandelaren en of de organisatie?
Social MediaWordt op de site actief of passief verwezen naar Social Media?

Een online presence onderzoek is op zijn plaats. Er valt natuurlijk veel te vergelijken als het gaat om websites. In dit onderzoek is vooral de nadruk gelegd op de aanwezigheid van bepaalde functionaliteiten. Niet op de inhoud of kwaliteit ervan, omdat ze vaak in een afgeschermde omgeving zijn opgenomen. Er kunnen drie groepen sites worden onderscheiden: de traditionele sites, de transitionele sites en de gevorderde sites.

Traditionele sites

De traditionele sites kennen een sterk aanbodgerichte opzet. Er wordt een uitgebreide en gedetailleerde set aan informatie over alle mogelijke aandoeningen op de site aangeboden. In sommige gevallen wordt deze informatie als online folder aangeboden, maar vaak ook als downloadbare informatie. De traditionele sites kennen een sterke segmentering aan de voorkant: cliënten, familie, verwijzers (o.a. huisartsen) en professionals worden qua informatievoorziening gescheiden. De interactiviteit van deze sites valt vaak tegen; er is weinig op het gebied van social media te ontdekken en e-health is maar bescheiden aanwezig. Er wordt vooral gewezen op het gebruik van e-mail als communicatiemiddel. Deze sites hebben ten aanzien van verwijzers vooral contactinformatie op de site staan.

Transitionele sites

Deze sites zijn, zoals de naam al zegt, in transitie. Er wordt duidelijk gewerkt aan een andere opzet van de site. Er is her en der nog wel sprake van segmentering, maar het informatieaanbod is veel generieker. Portalen voor cliënten en soms medewerkers komen hier al meer voor. Bij deze sites is vaker een klantgerichte insteek gekozen in de benadering. Daarnaast zijn social media overtuigender en duidelijker aanwezig, maar nog wel op de passieve manier. Deze sites zijn ook veel zichtbaarder bezig met het opstarten of uitbreiden van hun online behandelaanbod in de vorm van e-health (o.a. via de portalen). Vaker ook wordt er voor extra informatie naar andere informatieve sites verwezen, zoals specialistische websites. Fora, beschermde e-mailcontacten en chat komen bij deze sites op bescheiden schaal voor.

Gevorderde sites

De gevorderde sites zijn duidelijk weer een stap verder in de hierboven beschreven transitie. Op deze sites is meer sprake van integratie van functionaliteit. De doelgroep ‘cliënt’ is hier duidelijk de belangrijkste. Alles is gericht op het zo goed mogelijk helpen van de individuele bezoeker met zijn of haar specifieke vragen. Daarbij is het aan de bezoeker zelf hoe diep deze in de informatie wil dringen. Meer actieve vormen van social media en uitgebreidere mogelijkheden tot digitale toegang en behandeling springen er duidelijk uit. Er is sprake van een essentieel andere ingang en filosofie, in plaats van een min of meer gedigitaliseerde versie van de ‘analoge’ GGZ. Gevorderde sites kenmerken zich ook vooral door de aandacht die werknemers en professionals krijgen. Er is veel vaker sprake van een medewerkerportaal en ook de verwijzers en ketenpartners hebben vaak een eigen onderdeel op de site.

Het blijkt lastig te zijn een goede balans te vinden tussen het bieden van zoveel mogelijk informatie aan (potentiële) cliënten en het toegankelijk en communicatief houden van de site. Lay-out biedt daar een mogelijke oplossing voor, maar de echte winst valt te halen uit het goed nadenken over hoe en met welke vragen welke mensen bij je site komen. Vervolgens moet de keuze gemaakt worden of en hoe je die vraag dan online wilt beantwoorden. Bij dit alles is cruciaal (zeker als je veel informatie biedt) dat zoek- en navigatiebalken goed zijn ingericht. Met name voor de grotere instellingen is dit van belang omdat geografische, thematische en behandeltechnische indelingen sterk door elkaar lopen op de meeste sites. De bezoeker zit dan al snel in diepe informatielagen van waaruit het niet altijd handig terugkeren is. Tot slot is opvallend vaak sprake van aparte sites voor jeugd (in geval van reguliere/brede GGZ) en preventie, omdat dit meestal aparte (zuster of dochter) organisaties zijn.

Enkele deelresultaten

Online hulpverlening of e-Health, in de vorm van eigen producten of het verwijzen naar coproductie-sites en social media komen we het meest tegen. Het minste wordt mogelijkheid geboden om echt online afspraken te maken. Dat wil zeggen: zonder tussenkomst van een e-mail, maar rechtstreeks in het ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem). Opvallend is dat relatief veel instellingen al een of andere vorm van een cliëntenportaal hebben. Dit varieert van complete integratie (cliëntgegevens, e-health modules, inzicht in dossier) tot toegang tot slechts bepaalde onderdelen zoals de afsprakenagenda, bepaalde tests of e-health modules.

Ook het apart aanbieden van zelftests of e-health, al dan niet van eigen makelij, scoort relatief hoog. Overigens wordt in de meeste gevallen verwezen naar reeds door derden (instituten), of in samenwerking met derden, gebouwde (preventie)sites voor zelftests. Eén instelling isoleert dit diagnostische onderdeel van de site in een apart staande subsite. Tot slot biedt een klein aantal sites de mogelijkheid om direct vragenlijsten online in te vullen. Deze vragenlijsten zijn bedoeld voor het meten van het effect van zorg.

Cliëntportalen

Een twaalftal websites kent een vorm van een cliëntenportaal. Het verschil in functionaliteit hiervan is slecht aan te geven, aangezien er niet ingelogd kan worden. Niet elke portaal geeft ook toegang tot functies als het EPD, e-health modules of beveiligde chat. Indirect blijkt wel dat de meeste portalen bedoeld zijn om cliënten (uiteindelijk) toegang te geven tot diagnostische tests, het eigen dossier en e-health faciliteiten. Het overgrote deel van de gevonden portalen vindt men bij de reguliere/brede GGZ instellingen. De gespecialiseerde GGZ (autisme, depressie, persoonlijkheids-toornissen) kent opvallend genoeg geen cliëntenportalen. Onder de twaalf websites met een cliëntenportaal, zijn ook de zes sites die de meest uitgebreide vorm van toepassing van social media kennen.

Medewerkersportalen

Opvallend weinig instellingen hebben op hun site de toegang voor medewerkers geregeld. Een medewerkersportaal trof ik aan bij zes instellingen uit de lijst. Daarbij gaf de login toegang tot:

 • het eigen netwerk;
 • webmail;
 • intranet.

In één geval was het portaal sterk uitgebouwd (www.dimence.nl) daar hebben medewerkers toegang tot het netwerk, de webmail, de roosterapplicatie en de e-HRM applicatie. De Regenbooggroep sprak als enige van toegang tot een extranet voor medewerkers.

Verwijzers

Een belangrijke doelgroep zijn de ‘verwijzers’. Dit zijn in hoofdzaak huisartsen, maar ook andere welzijnsorganisaties. In de meeste gevallen worden verwijzers wel apart aangesproken, maar is de informatie vooral gericht op het uitleggen van de aanmeldprocedure en het aanbieden van downloads voor aanmeldformulieren. In vier gevallen is er sprake van een min of meer eigen portaal voor de verwijzer (o.a. bij www.propersona.nl). Novadic-Kentron kent een beveiligde omgeving, waarin verwijzers vragen kunnen stellen via beveiligde mail. Overigens zullen de meeste instellingen met de huisartsen rechtstreeks informatie uitwisselen door koppeling van hun respectievelijke primaire informatiesystemen, dus zonder tussenkomst van een website.

E-Health

Van de sites die e-health in enigerlei vorm aanbieden op hun site hebben de meesten op basis van de beschikbare informatie hun eigen producten ontwikkeld die vaak achter de login van de cliëntenportalen worden aangeboden. Het gaat hier dan om zowel preventieve e-health als om behandelingondersteunende e-health toepassingen. Opvallend veel aanbod is te scharen onder de term ‘blended healthcare’ (hulpverlening waarbij cliënten een geïntegreerde combinatie van online en offline interventies voorgeschoteld krijgen). In veel gevallen wordt het e-health aanbod ook op een aparte site en soms onder een aparte eigen branding aangeboden. Met name geldt dit voor aanbod dat dient ter preventie, omdat dit vaak ook in aparte (dochter)organisaties is ondergebracht. Naast de eigen producten wordt ook veel samengewerkt met of verwezen naar sites die bijvoorbeeld door organisaties als het Trimbos-instituut zijn gemaakt. Een mooi overzicht hiervan wordt geboden door het boek ‘Handboek online hulpverlening‘ van Frank Schalken en Wouter Wolters.

Diagnostische Tools

In totaal zijn er 17 sites die diagnostische hulpmiddelen op de site aanbieden in de vorm van zelftests. Het zwaartepunt qua instellingen die dit doen, ligt bij de reguliere/brede GGZ en de verslavingszorg. Opvallend minder wordt hierbij verwezen naar andere sites; veel instellingen hebben hun eigen of van voorbeelden afgeleide vragenlijsten als zelftest op de site staan. Een drietal instellingen heeft ervoor gekozen om ook de diagnostische tools achter een login in het cliëntenportaal onder te brengen. Er is één instelling die opmerkelijk genoeg een test aanbiedt om te bepalen of e-health wel een geschikte zorgvorm is (www.dehoop.org). Op een ander diagnostisch vlak, namelijk de ROM (Routine Outcome Management, het meten van kwaliteit van zorg) zijn er een drietal instellingen die rechtstreeks op hun site de vragenlijsten aanbieden.

Social media

Met de social media wordt nog verschillend omgesprongen bij de onderzochte instellingen. Van de 21 sites waarop gebruik wordt gemaakt van social media zijn er een drietal sites die alleen de mogelijkheid tot taggen of bookmarken kent. Zij twitteren alleen actief en hebben daarnaast nog tagging-mogelijkheden. Een groter aantal sites gebruikt het hele scala aan gebruikelijke social media op hun site (Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn, YouTube, RSS). De meest brede, zowel actieve als passieve social media toepassingen zijn te vinden op de sites van de brede/reguliere GGZ instellingen. Kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg scoren hier tussenin. Opvallend is verder dat een tweetal instellingen zelf video op de site (niet via Youtube) zet. Ook worden op sommige sites video’s aangeboden die cliënten aan het woord laten of iets van de instelling laten zien. Verreweg de meeste sites doen echter (nog) niets met video.

Naast social media zijn er nog de volgende andere vormen van interactie aangetroffen die via de sites toegankelijk zijn:

 • Fora, al dan niet onder login
 • Chatfunctie
 • E-mailservice
 • SMS-service

In een aantal gevallen is deze functionaliteit alleen toegankelijk na inloggen (zie ook cliëntportalen).

Eindconclusie

Dat nog lang niet alle mogelijkheden voldoende worden benut om de toegankelijkheid van de GGZ te vergroten en cliënten en andere doelgroepen goed te informeren, te betrekken en te horen, vormt een blijvende uitdaging. De nieuwe kijk op geestelijke gezondheidszorg zal zorgen voor een heroriëntatie op hoe een website de GGZ gaat ondersteunen. Ten aanzien van de in dit onderzoek bekeken sites kunnen in het algemeen de volgende conclusies worden getrokken:

 • De informatie voor cliënten en naasten is eenrichtingsverkeer en komt voort uit het aanbod van de instelling. Een eenduidige vraaggerichte kant ontbreekt in veel gevallen;
 • De mogelijkheden die websites bieden voor interactie met cliënten en hun omgeving wordt in zeer beperkte mate benut door instellingen;
 • Wanneer wordt gekeken naar de website in termen van marketing, valt op dat de meeste GGZ-instellingen hun website onvoldoende gebruiken om zich te onderscheiden van hun concurrenten. Veel instellingen laten de kans om een eigen identiteit uit te dragen onbenut;
 • Het geven van prestatie-informatie blijkt op het moment nog een brug te ver. Het lijkt erop dat veel instellingen het niet aan durven om prestaties openlijk te publiceren, dan wel deze informatie slecht boven tafel kunnen krijgen. Dit is een gemiste kans omdat deze informatie een belangrijke rol speelt in het zorgkeuzeproces van de cliënt.

De websites van GGZ-instellingen verschillen onderling in grote mate van elkaar. Bijna alle websites bieden informatie over de organisatie en het zorgaanbod. Hierbij wordt vooral de kennis en expertise van een instelling gepresenteerd, maar onderscheiden ze zichbeperkt van anderen.
Dat bovenstaande conclusies aandachtspunten zullen blijven, wordt in grote mate veroorzaakt door de snelle voortgang der techniek. Het is erg kostbaar in tijd en inspanning om constant helemaal voorop te lopen op dit gebied. Een website is dus haast gedoemd om bij voorbaat achter te lopen op de techniek.

Tijdens de uitvoering van dit onderzoek kwam naar voren dat Cap Gemini in 2006 ook al eens een dergelijk onderzoek heeft gedaan onder de titel ‘Site seeing GGZ’. In dit onderzoek zijn 61 websites bekeken. Opvallend is hoe een aantal conclusies uit mijn onderzoek ook toen reeds geconstateerd werden. Echter, die constatering betekent niet dat er in 5 jaar niets wezenlijk is veranderd. Ook hiervoor geldt dat de constante technische vooruitgang telkens vooruit loopt op de toepassing ervan op een website. We zijn wel degelijk opgeschoten met onze webcommunicatie, maar de technologie brengt immer meer nieuwe toepassingen en daarmee uitdagingen voor de toekomst.

Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode augustus 2011. Als je interesse hebt in het complete rapport, laat het dan even weten in een reactie.

Interessant?

Lees dan ook onze andere artikelen over , , , , .

Reacties

 1. Ik wens je veel succes met de veranderingen in de zorg op digitaal vlak! ICT en zorg gaat helaas heel slecht samen.

 2. Dag Henk, Interessant. Ik ben wel geinteresseerd in het hele rapport. Waar kan ik dat vinden?

  groeten, Marlijn

 3. Goed stuk Erwin, was zelf al bezig te kijken naar mogelijkheden om social media in de zorg aan te bieden. Ik vind dat de organisatie van de zorg en de (pre en na)zorgverlening best transparanter mag en heb daar hele leuke en concrete ideeën over.

  Graag zou ik je rapport willen inzien..is dat mogelijk? Kun je me daarover beantwoorden per mail?

  Alvast dank,
  Tristan Wirabangsa – BIGville Media

 4. Helder stuk Erwin maar de conclusie is vooralsnog niet iets om heel blij te worden.
  Ik zou graag het gehele onderzoek lezen.
  Dit stuk sterkt mij overigens wel in mijn visie dat er keihard gewerkt moet worden aan digitale ontginning binnen de GGZ maar ook binnen andere zorgsoorten.

  Vooral het ontsluiten van het dossier voor cliënten en daarmee de participatie vergroten bij cliënten en hun netwerk is nauwelijks een issue. Ik ben ervan overtuigd dat instellingen die dit binnen nu en 5 jaar niet serieus aan gaan pakken nauwelijks nog bestaansrecht hebben.
  De techniek is er klaar voor, nu de professional nog!

  groeten Geert Klein Breteler

 5. Beste Erwin, ik zou graag een ex. van je onderzoek ontvangen. Wij gaan bij GGZ Oost Brabant op korte en op middellange termijn de nodige verbeterslagen maken als het gaat om internet en social media. Vriendelijke groet, Carla Jacobs

 6. Dank voor de reacties tot nu toe, degene die mij een mail stuurde om het hele rapport te krijgen zullen deze zo snel mogelijk krijgen, maar wel onder een voorwaarde…
  Graag zou ik iedereen uitnodigen eens GGZ breed te denken over hoe we om gaan met onze digitale kant? Wat kunnen we van elkaar leren en waar is ook synergie mogelijk ondanks de ‘marktwerking’ . Ik zit ook te denken aan ideeën als ‘witte’- apps en andere deelbare informatie. Een mooi platform daarvoor zou ook het I-GGZ initiatief kunnen zijn die ik samen met Nictiz en Peter Klumpenaar van GGZ Noordholland Noord ben begonnen. Enkele van de ggz-organisaties die reageren zijn daar ook al bij aangesloten

  Erwin

 7. @Geert Klein Breteler.
  Ik ben het voor een deel wel met je eens. We moeten echter ook niet vergeten dat in vergelijking met veel andere sectoren in de zorg een onderwerp als E-mental health al vrij ver ontwikkeld is. E-health is onze sector niet vreemd. Wel mankeert het tot nu toe aan echt goede effectonderzoeken die kunnen helpen de focus te bepalen t.a.v. wat wel en niet werkt. Wat betreft het ontsluiten van dossiers naar cliënten zijn de meeste GGZ instellingen wel druk met het ontwikkelen van clientenportalen. Dit vaak redenerend vanuit het aanwezige ZIS/EPD pakket, wat ik op zich wel een gemiste kans vindt omdat daarmee vooral vanuit technische mogelijkheden (cq beperkingen) wordt gedacht en niet vanuit functionaliteit die werkt voor je bezoeker.
  Tot slot zou ik er in de (GGZ)zorg niet gauw voor kiezen om me te laten leiden door wat de techniek al niet allemaal kan, het is veel belangrijker goed te bepalen wat je wil en voor wie. Techniek moet dit mogelijk maken en niet andersom. Die valkuil is wel een risico voor alle organisaties die nu aan het vernieuwen van hun digitale kant aan het werken zijn/gaan.

 8. Hallo Erwin,
  Ik ontvang graag het complete rapport. We zijn bij Reinier van Arkel bezig met een flinke herziening van de internetstrategie. Een start hiervan kun je zien op http://www.reinier.nl http://www.dyslexiepoli.nl en binnenkort http://www.demarrage.nl Volgend jaar zijn de corporate sites aan de beurt, wordt social media gerichter ingezet en natuurlijk de verdere uitrol van het project reinier online met flink wat aandacht voor e-mental health en portalfunctie voor clienten. Wat betreft het ontsluiten van (delen van) het dossier voor clienten is (nog) niet succesvol gebleken. Je ziet we kunnen alle tips en kennis gebruiken. Goed werk om dit eens te onderzoeken complimenten voor deze samenvatting en delen van opgedane kennis.

  Erik.

 9. Hallo Erwin, mooi stuk om te lezen. We zijn veel van de punten die je beschrijft tegen gekomen bij de ontwikkeling van onze site. Momenteel zijn we ook bezig om sociale media meer te integreren maar dit blijft een lastig vraagstuk. Ik ben zeer geïnteresseerd in je hele onderzoek en vroeg mij af of je onze site gemist had of bewust uit de analyses hebt gelaten. In het eerste geval moeten we hard aan de marketing gaan werken…
  Wat ik nog mis je stuk hierboven is dat het online aanbieden van hulp en informatie mooie kansen bied om als verschillende GGZ instellingen samen te werken. Hierdoor ben je voor de doelgroep een punt op het internet waarvan uit je “blended” hulp kunt bieden.

 10. De website moest zijn: http://www.mindmasters.nl. Voorheen bekend als ggzjeugdinfo.nl

 11. Hoi Erwin,
  Interessant en bruikbare informatie.
  Kun je me laten weten hoe ik aan het volledige onderzoek kan komen?

 12. Beste Erwin, ben heel benieuwd naar het volledige rapport. Zou ik het van je mogen ontvangen? Complimenten voor de samenvatting en het werk wat er in het rapport heeft gezeten.

  Hrtelijke groet, Marjolein van Braam Morris

 13. Beste Erwin,

  Ik ontvang ook graag het volledige rapport. Leuk stuk om te lezen en (soms helaas) heel herkenbaar! Ook voor onze site zijn veel verbeterslagen te maken. Plannen en ideeën zijn er genoeg. Met vriendelijke groet, Manouck

 14. Het is goed te merken dat het onderwerp in het werkveld leeft. Zoals uit het onderzoek ook blijkt zijn veel organisaties toch wel dudielijk bezig met veranderingen. Wat ik uit de reacties ook lees is dat er met een veelheid aan onderwerpen wordt ‘geworsteld’ en ik krijg ook de indruk dat het in veel gevallen misschien niet altijd de prioriteit krijgt van de organisaties die het zou verdienen. wijzelf staan op het punt om een traject in te gaan om te komen tot een digitale strategie met als ‘voertuig’de corporate website. In dit traject zullen we ook de nodige keuzes en dilemma’s tegen komen. Uiteindelijk is het de kunst, en ik denk voor ons allen, dat we ons blijvend laten leiden door wat we willen voor onze doelgroepen en niet door wat er technisch allemaal kan. Daarnaast een duidelijke oproep mijnerzijds: betrek de cliënten, familie, verwijzers en andere doelgroepen in het bepalen van de functionaliteit. Misschien is je belangrijkste doelgroep wel meer de moeder van, of broer van i.p.v. de cliënt zelf. Het zou zo maar kunnen!, en dan is het des te belagrijker dat je kunt aansluiten! Zeker in de doelgroepen die al gewend zijn aan een groot aandeel van de digitale maatschappij in hun socilale netwerk. Het gaat er dan om een plek te veroveren in dat online netwerk van die persoon om met Martijn Hulst te spreken… Ben benieuwd: quo vadis?

 15. Hoi Erwin,

  prima en gedegen onderzoek. Ben heel benieuwd naar het volledige rapport. Ik ben het met je eens dat we nog heel wat stappen kunnen maken om cliënten directe feedback te laten geven op beleving en ervaring van zorg.Social media kunnen hier een prima poort voor zijn. er zijn trouwens ook ervaringen met andere “poorten” die goed werken om de clientbeleving in beeld te brengen en op teamniveau terug te koppelen. (GGZ Breburg doet hier veel mee)

  Bedankt alvast voor het rapport

 16. @Erwin,

  Ik ben het helemaal met je eens dat niet de techniek leidend mag zijn. Dat is ook niet wat ik bedoelde, het is juist zo dat het daar zo vaak misgaat met allerlei goed bedoelde initiatieven.

  E-health is al behoorlijk ingevoerd maar de verbinding met de doelen uit de behandelplannen wordt meestal niet gemaakt en dat is een gemiste kans. Als we dat wel gaan doen is het behandelplan niet langer een documenten dat gemaakt MOET worden maar iets dat ook veel gebruikt gaat worden, ook door de client zelf.

 17. Marleen van Amersfoort |

  Beste Edwin,
  Leuk om te lezen! Ook goed te lezen dat sinds ons onderzoek in 2005 naar de websites in de GGZ al veel is gebeurd. De focus van Capgemini Consulting ligt geheel op e-health zowel nationaal als internationaal. De mogelijkheden zijn enorm, juist ook voor cliënten) maar het ontwikkelen van een strategie op e-health ten behoeve van realisatie (het is inderdaad veel meer dan alleen een appjeaanhaken) en opschalen van goede initiatieven van binnen of buiten de eigen organisatie blijkt vooralsnog lastig. Maar wat niet is kan nog komen (kijk maar naar de ontwikkeling van de wensites in de GGZ).Wij denken en ontwikkelen graag mee!
  Hartelijke groet,
  Marleen van Amersfoort
  Vice President Capgemini Consulting Healthcare

 18. Erwin,

  Mooi en nuttig artikel, maakt nieuwsgierig naar het hele rapport.
  Ik zou graag een exemplaar van je ontvangen.

 19. Interessant en duidelijk onderzoek. Ik wil graag het volledige rapport ontvangen.

 20. Hans van Gestel |

  Dag Erwin,

  Mooi rapport! Ik zou graag een exemplaar willen ontvangen.

  Hans van Gestel
  Manager Business Development & Finance
  HSK Groep

 21. Interessant onderzoek Erwin!

  Vanuit Yard Internet ontwikkelen wij al een tijdje platforms voor kennisdeling, onder meer voor de GGZ. We zijn momenteel ook aan het kijken naar de mogelijkheden van portals voor consumenten / patiënten.

  Ik zou je rapport graag ontvangen. Uiteraard zijn we ook van de partij als er een bijeenkomst komt!

  groeten, Juliette van der Wurff
  Yard Internet

 22. Ha Erwin,

  ik zou graag je rapport lezen. We hebben ons de laatste jaren ingezet om voor diverse gezondheidszorgorganisaties medewerkersportalen op te zetten om medewerkers en onderzoekers in evidence based programma’s (o.a. PMTO en SWPBS) te ondersteunen. Ik ben heel benieuwd hoe dit soort portalen zich verhouden tot de andere zaken die je noemt.

  groet van Tammo ter Hark (Kleine Stappen)

 23. Hallo Erwin,
  helder status overzicht en conclusies, ik zou graag het rapport lezen.

  Bij voorbaat dank,

  Leo Verkaik

 24. Beste Erwin,

  Interessant, ik neem graag kennis van het gehele rapport. Alvast dank daarvoor.

  Met vriendelijke groet,

  Kim Brand

 25. Ik ben blij met zoveel reacties, het geeft aan dat de transitie waarover ik spreek in het artikel duidelijk gaande is. Niet verwonderlijk ook als we kijken naar druk die bijvoorbeeld op het aanbieden van e-health wordt gelegd onder het mom van kostenreductie. Gisteren was ik op het congres zorg 2.0 in Maarssen en wat me daar wel triggerde was dat Lucien Engelen zei dat ze bij het Radboud de klant niet langer centraal stelden, maar onderdeel van het team willen maken. Hij sprak daarbij o.a. over de AYA poli. De AYA-poli is bedoeld voor adolescenten en jong volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar die kanker hebben of hebben gehad. De term AYA is de afkorting voor Adolescent and Young Adult. ‘Wij’ in de GGZ hebben die groep ook bijvoorbeeld: de AYA die een eerste psychose heeft gehad. We moeten onze doelgroep dus goed in beeld hebben als het gaat om de website bijv. maar ook allerlei andere digitale faciliteiten. Ook het woord ‘zelf-zorgzaamheid’ triggerde mij. Een mooie aansluitende term bij de herstelbeweging in de GGz. Er is veel te doen denk ik, en samen weten we meer dan alleen. Wellicht is ook de aankomende werkconferentie E-GGZ van GGZNederland/Nictiz op 12 december a.s. een mooie gelegenheid deze zaken uit te wisselen. Nogmaals dank voor de reacties en keep sharing!

 26. Interessante conclusies. Goed te gebruiken bij onze verdere implementatie van digitale interventie/platforms voor diverse patientengroepen. Ik ontvang graag een exemplaar van het complete rapport.
  Groet,
  Marjolein de Bos
  Projectleider Mijn.deltapsy.nl
  Delta Psychiatrisch Centrum

 27. Beste Erwin, Ik ontvang graag het hele rapport!

  Groet,
  Chantal Verhulst

 28. Dag Erwin, is sprak je onlangs even op het congres Zorg2.0 in Maarssen. Zou je mij svp ook het rapport kunnen toemailen? Bij GGz Breburg zijn wij ook bezig met het verder inzetten van Sociale Media en Ehealth. Leuk en interessant om alle reacties op jouw artikel hier te lezen!

  groet, dank,
  ruben meulman
  Adviseur online communicatie bij GGz Breburg

 29. Hallo Erwin,

  Graag ontvang ik het rapport.

  vrgr

  Rob Gerrits

 30. Hallo Erwin, oOK ik ontvang graag het hele rapport. Bij voorbaat dank,

  Marc van Kuik

 31. Ik zou graag een exemplaar van het onderzoek willen ontvangen. BVD.

 32. Hi Erwin,

  Als nu toch bezig bent :-) ik ook graag een copy van het onderzoek – bedankt

  Gr. Krijn Lakeman

 33. Dag,

  ook ik ontvang graag een exemplaar van het onderzoek. Bedankt alvast!
  Steven van der Hoeff

 34. Hoi Erwin,

  Goed artikel en een mooie discussie. Kun je mij een exemplaar van het onderzoek sturen? Alvast bedankt.

  Rene Schipper
  Fidene

 35. Dag Erwin,

  Interessant verhaal. Graag ontvang ik het hele rapport.

  Alvast dank!

 36. Wendeline Sjouwerman |

  Hi Erwin, ik zou ook graag je rapport willen ontvangen. Ik zie veel overeenkomsten met onze situatie. Met vriendelijke groet, Wendeline Sjouwerman

 37. Dag Erwin,

  Met enige vertraging lees ik nu je artikel. Duidelijke toelichting hoe ver de ggz is gevorderd op internetgebied. Vooral erg duidelijk dat er nog veel te winnen valt! Ik zou graag alsnog een kopie van je volledige rapport ontvangen, benieuwd naar de lessen die we kunnen leren!

  Vriendelijke groet,
  Leonie

 38. Dag Erwin,

  Ook ik ben er wat laat toe gekomen om je artikel te lezen. Ik vind het een prima artikel dat een goed overzicht geeft zonder al te nadrukkelijke oordelen. Dat maakt het m.i. erg geschikt als basis voor verdere discussie binnen en tussen instellingen. Cruciaal daarbij is volgens mij de organisatorische basis die nodig is om online toepassingen tot een succes te maken. Zeker bij de grotere, brede GGz-instellingen is dat een serieuze klus. Ik ben zelf betrokken bij de online activiteiten van GGzE in Eindhoven en merk dat de wil er zeker is, maar dat het scheppen van de juiste voorwaarden een stevige uitdaging is. Eén die overigens ook niet te lichtvaardig moet worden aangegaan gezien het belang van privacy en informatiebeveliging.

  Ik onvang overigens graag een kopie van je rapport! Alvast bedankt daarvoor.

 39. Isabelle Coppens |

  Beste Erwin,

  Zeer interessant verhaal, graag ontvang ik je rapport.

  Alvast bedankt!

  Grtjs Isabelle

 40. Zou graag een exemplaar willen ontvangen.

 41. Beste Erwin,

  Een interessante diagnose dat transparante handvatten biedt om de volgende stap te zetten. Ik ben geinteresseerd in het totale rapport. Kan je me het PDF mailen?

  Bedankt voor de moeite.

  Nic Hühl

 42. Beste Erwin,

  zou ik het rapport mogen ontvangen?

  Bij voorbaat dank!
  Astrid

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.

Verschijnt je reactie niet, dan is deze mogelijk in de spam terechtgekomen. Mail ons dan even!