Denk mee over de waarde van creatie

0

Als je dit leest is de kans 100 tegen 1 dat je werkt in de Creatieve Industrie. Dat is dat deel van onze economie dat zijn geld verdient met het verkopen van toegepaste creativiteit. Ze bestaat uit heel veel kleine en een paar grote creatieve bedrijven die hard werken om het hoofd boven water te houden. Creativiteit wordt vaak onvoldoende benut en onvoldoende gewaardeerd. Nu kun je meedenken over een Innovatieprogramma dat creatieve bedrijven ondersteunt.

Toegepaste creativiteit

Creativiteit & innovatie zijn belangrijker dan ooit tevoren. The World is Flat – ook kleine bedrijven concurreren op de wereldmarkt en de snelste, beste vernieuwingen winnen. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen, waaronder een snelle vergrijzing, lerarentekort en schooluitval en onvoldoende duurzaamheid op alle niveaus.

creativityCreativiteit en nieuwe verbindingen kunnen daar verschil maken. Creatieve bedrijven, professionals en kunstenaars bezitten kennis, ervaring en methoden om nieuwe beelden en modellen te scheppen, en daarmee bij te dragen aan een andere toekomst. Maar wat is nou precies de waarde van al die creaties?

Creatieve Industrie

De creatieve industrie (o.a. kunst, cultuur, media, entertainment, vormgeving, architectuur, mode, industrieel ontwerp, computergames, reclame) vindt zijn bestaansreden in creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Het zijn bedrijven die leven van de capaciteit van mensen om nieuwe concepten, ideeën en kennis om te zetten in economische waarde. Drie procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkt in de creatieve industrie; jaarlijks wordt bijna 50 miljard euro omzet gegenereerd. Bovendien behoort de creatieve industrie tot de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. De Nederlandse designsector behoort tot de wereldtop terwijl andere sectoren zoals entertainment, gaming, architectuur, mode en reclame vaak spraakmakend of toonaangevend zijn.

Sleutelgebied

sleutelDe Creatieve Industrie is door het innovatieplatform aangewezen als ‘Sleutelgebied’. Dat betekent dat zij haar erg belangrijk vindt voor Nederland en haar waar nodig wil ondersteunen. Dat werd deze week nog eens bevestigd in het rapport Nederland 2020: terug in de top 5. Het afgelopen jaar is er door een werkgroep en Senter Novem, inmiddels Agentschap NL, gewerkt aan een visie voor een Innovatieprogramma voor deze sector, met als (werk)titel: de waarde van creatie.

De ambitie is groot: beter benutten van de verbeelding en creativiteit van de mens als instrument bij het oplossen van de problemen en uitdagingen waar de maatschappij en economie zich voor gesteld zien. In 2020 staat Nederland bekend als de meest creatieve economie van Europa en behoort tot de top drie van de wereld.

Knelpunten

Het innovatieprogramma ziet kansen om die ambitie waar te maken maar ook knelpunten. Zie daarvoor ook de Verkenning Creatieve Industrie. Er worden vijf belangrijke knelpunten aangewezen:

  1. de kracht van creativiteit wordt door het ontbreken van overtuigend bewijs van de waarde ervan onvoldoende benut;
  2. de sector ontbreekt als gevolg van haar overwegende kleinschaligheid als strategische partner in (internationale) consortia;
  3. door gebrek aan risicokapitaal en een te complex financieringsinstrumentarium komt opschaling van kansrijke innovaties onvoldoende tot stand;
  4. kennis over creatieve methoden en innovatieve business modellen ontbreekt;
  5. het onderwijs besteedt onvoldoende aandacht aan vaardigheden die voor de creatieve industrie van belang zijn.

Definitief Visie_en_Strategische_Agenda_Creatieve_Industrie

Innovatieprogramma

Het innovatieprogramma wil daar wat aan doen. Wat precies, dat lees je hier in de integrale tekst. Het plan is in maart gereedgekomen en besproken door de zogenaamde Strategische Adviescommissie. Die adviseerde, met een aantal aanmerkingen, positief. De komende maanden wordt de visie dan ook uitgewerkt tot een concreet programma dat naar verwachting dit najaar aan het nieuwe kabinet zal worden voorgelegd. Chemie, de voedselindustrie, Life Sciences en een aantal andere sectoren gingen ons succesvol voor.

What’s in it for me?

Die uitwerking gaat nu beginnen en duurt tot de zomer. Daar kun je over meepraten. Waar loop je tegenaan, wat moet er  gebeuren, wat kun je zelf doen en waar moet de overheid met geld en regelgeving bijspringen. Op 29 april vindt in Utrecht een bijeenkomst plaats over het Innovatieprogramma en de uitwerking van de acties. Meer daarover is te vinden op de site Waarde van creatie. Je bent daarbij van harte welkom; of beter: zonder de creatieve bijdragen van jou en jouw bedrijven gaat het niet lukken. Kan je toch niet komen maar heb je goede ideeën, reageer of neem contact (e-mail) met me op.