Wetgeving webwinkels is complex

0

Als je een webwinkel hebt zijn er vanuit de overheid veel zaken verplicht! Regels die bijna nergens beschreven staan. Regels die zelfs niet op de site van de overheid te vinden zijn, aldus Mr. Ernst-Jan van de Pas, advocaat bij Dirkzwager Advocaten & notarissen NV. Hij sprak vandaag op de Webwinkelvakdagen in de Utrechtse Jaarbeurs. Tijd dus om deze regels eens op een rijtje te zetten.

Als je een webwinkel hebt, heb je te maken met de volgende relevante regelgeving:

* Onderscheid B2B en B2C: bescherming consument

De doelstelling achter het in het leven roepen van al deze wetten is het creëren van vertrouwen in de elektronische handel binnen de EU.

Mr. E.J. van de Pas
Foto: Advocaat Ernst Jan van de Pas

Wet elektronische handel

Als we het hebben over de Wet elektronische handel dan hebben we het over ‘Algemene informatieverplichting’. Deze geldt voor alle houders van websites. Dus ook voor informatieve websites, mits ze enigszins een ‘economische waarde’ bevatten.

algemene informatieverplichtingen

De volgende zaken zijn hierbij dan verplicht (art 3:15d BW):

 • Identiteit en adres
 • Snel contact (telefoon- en faxnummer)
 • E-mailadres
 • KvK registratiennummer + plaats van inschrijving
 • Eventuele vergunningen
 • Gedragscode bij gereglementeerd beroep
 • BTW-nummer
 • Heldere prijsaanduiding en – samenstelling

Als je hier niet aan voldoet dan bega je een economisch delict en kun je een bestuurlijke boete opgelegd krijgen ( met een maximum van ongeveer € 60.000).

Houders met een webwinkel

Heb je een webwinkel dan zijn er een aantal extra informatieplichten (art 6:227b BW):

 • bestelproces.jpg je moet de consument laten weten welke stappen doorlopen moeten worden wil er een contract tot stand komen
 • wordt het contract wat gesloten wordt wel of niet gearchiveerd
 • de mogelijkheid moet geboden worden om fouten (van consumenten) te herstellen, dus bijvoorbeeld met een back-button
 • eventuele talen waarin besteld kan worden, moeten vermeld worden
 • eventuele gedragscodes die van toepassing zijn, moeten vermeld worden
 • natuurlijk moeten ook de voorwaarden getoond worden die gelden voor het sluiten van het elektronisch contract (de levertijd, betaling etc.)
 • na de contractafspraak moet een bevestigings-e-mail verstuurd worden

Als je niet aan deze voorwaarden voldoet dan is ontbinding of vernietiging van de overeenkomst het gevolg. Een overeenkomst wordt dus eenvoudig aantastbaar als je hier niet aan voldoet, en dat zou jammer zijn!

Een overzichtspagina van het bestelproces is dus noodzakelijk! Hoeveel heb je besteld, wat kost het etc. Zo zie je ook hoe je terug kunt en zaken kunt aanpassen.

Contracteren via internet

Wet koop op afstand

Het betreft hier consumentenaankopen op internet. Deze wet heeft net een iets ruimer bereik (ook aankopen via e-mail of via telefonische verkoop).

kopen op internetBij de ‘Wet koop op afstand’ staat de consument centraal. De consument wordt dus door deze wet beschermd. Het zijn dwingend rechtelijke wetsbepalingen. Er kan dus niet ten nadele van de consument worden afgeweken van deze rechtsbepaling.

De informatieplicht is nog uitgebreider dan voor het houden van een webwinkel:

 • de kenmerken van het product dienen omschreven te worden
 • de prijs, belasting en kosten van aflevering moeten duidelijk benoemd worden
 • de wijze van betaling
 • de mogelijkheid om de koop ongedaan te maken (herroepingsrecht van 7 dagen binnen Nederland)

Herroepingsrecht consumenten

De termijn van 7 werkdagen wordt 3 maanden als je niet aan de informatieplicht voldoet die hierboven beschreven is. Als een consument zich hierop beroept, dan moeten het product en de betaalde aankoopprijs weer terug.

Er zijn wel enkele uitzonderingen hierop:

 • zaken op maat
 • bederfelijke waar
 • audio/video-opnamen en software (verbroken zegel)
 • kranten en tijdschriften

herroepingsrecht consumenten

Algemene voorwaarden

Een ander onderwerp (even los van de verplichtingen die door de overheid worden opgelegd) is de algemene voorwaarden. Hiervoor gelden ook 2 eisen:

 1. de algemene voorwaarden moeten van toepassing worden verklaard
 2. er moet een mogelijkheid tot kennisneming gegeven worden

Om fouten hierin te voorkomen, is het dus handig dit in het bestelproces in te bouwen.

alg-vw.jpg

Er is echter wel een tweetal regels waarin de algemene voorwaarden nietig kunnen worden verklaard (art 6:233 BW), namelijk als:

 1. De algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn. Er is dan minimaal één van de voorwaarden zó onredelijk, dat je daar eigenlijk niet aan gehouden kunt worden
 2. Er was geen redelijke kans op kennisneming.

En verder moet je als als bedrijf de consument een redelijke kans op kennisneming geven (art 6:234 BW). Dit kan bijvoorbeeld door:

 • het ter hand stellen van de algemene voorwaarden (offline wereld)
 • het zodanig beschikbaar stellen van de algemene voorwaarden dat ze kunnen worden ingezien of worden opgeslagen (online wereld)

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Het betreft hier de verwerking van persoonsgegevens. Onder persoonsgegeven wordt verstaan elk gegeven dat herleidbaar is tot een natuurlijk persoon en de verwerking hiervan (opslaan, doorvoeren, vernietigen, etc).

De Persoonsgegevensverwerkingen zijn streng gereguleerd, dit is gebeurd om misbruik te voorkomen. Daarom moet je voldoen aan de volgende zaken:

 • privacy.jpgje moet duidelijk kenbaar maken waarvoor je de gegevens gebruikt
 • er is een meldingsplicht; je moet persoonsgegevensverwerkingen melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens, tenzij de verwerking is vrijgesteld (bijvoorbeeld PZ-administratie)
 • de betrokkene heeft recht op inzage, correctie en verzet

Het is al met al een enorme rij van regelgeving, maar waarschijnlijk niet voor niets. Er lijkt volgens Mr. Ernst-Jan van de Pas een algemene tendens dat de handhaving rondom de e-commerce regels strenger wordt. En daarmee neemt het belang om de website goed in te richten steeds verder toe. Het blijft bijzonder dat juist de overheid hier zo slecht informatie over geeft.

De volledige presentatie is hieronder via SlideShare te bekijken.


Met dank aan Dirkzwager Advocaten & notarissen NV.