Wat wil Europa met onze online privacy?

0

Binnenkort is het zover: we mogen weer stemmen voor het Europees Parlement. Voor iedereen die met het Internet bezig is, staat er veel op het spel. Europa beslist namelijk over zaken als terrorisme, kinderlokkers op social media, piraterij en hackers. Ik heb het onderwerp online privacy bij de kop gepakt en in de afgelopen weken de verschillende politieke partijen naar hun standpunten gevraagd.

Op 4 juni a.s. richten we het Europees Parlement opnieuw in met kopstukken waarvan de meeste mensen nog nooit de naam hebben horen vallen. In nog geen maand tijd probeerden de deelnemende partijen ons ervan te overtuigen dat we vooral op hun moeten stemmen. Een groot deel van Nederland weet niet eens dat we mogen stemmen, laat staan dat ze weten op welke partij ze gaan stemmen. Dat terwijl Europa heel belangrijk is voor alle landen die zich erbij hebben aangesloten.

Een groot deel van de regelgeving die in Den Haag wordt uitgevoerd is in Europa voorbereid. In sommige gevallen heeft Europa zelfs meer macht dan de Nederlandse staat. Het is dus een trieste zaak dat veel mensen zich niet in Europa verdiepen en deze verkiezingen, tot mijn grote verbazing, meer als een peiling van de binnenlandse politiek zien.

EU Flags

Maar wat doet dit artikel op Frankwatching zul je je misschien afvragen? Europa beslist over een heel belangrijk en gevoelig punt voor ons allemaal; het Internet! Het Internet, waar mensen en data zich vrij van land naar land verplaatsen, is een deel van ons leven dat moeilijk landelijk te reguleren is (als dat al zou moeten). Internationale samenwerking is nodig om effectieve maatregelen te treffen tegen zaken die de samenleving liever niet heeft. Terrorisme, kinderlokkers op social media, piraterij, hackers. Allemaal zaken die landelijk moeilijk te bestrijden zijn als de ‘daders’ zich niet binnen de grenzen van het land bevinden.

Hoe denken de partijen eigenlijk over deze zaken op Internet? Afgelopen weken heb ik contact gezocht met alle partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen, groot en klein. Ik had graag een serie gemaakt van artikelen met meerdere onderwerpen maar de partijen reageren zo traag dat het onmogelijk is om voor 4 juni meerdere onderwerpen aan te snijden. Ik heb mij daarom beperkt tot 1 onderwerp dat iedereen aangaat, het is ook het enige onderwerp dat is opgenomen in de meeste stemwijzers: Privacy.

Hoewel ik de partijen 2 weken heb gegeven om te reageren op mijn vragen, zijn er toch partijen die niet gereageerd hebben. Ik moet jullie daarom de antwoorden van de VVD, SP, D66, PVV, Europa Duurzaam Voordelig, Libdem, Partij voor Europese Politiek en Libertas schuldig blijven. Als ik alsnog de antwoorden binnen krijg, zal ik dit bericht proberen te updaten. Tot die tijd kun je via de links achter de partijnamen doorklikken naar de websites van de betreffende partij. De partijen die wel de tijd namen om te reageren zijn:

Politieke EU partijen

Mijn vragen aan de partijen bestonden uit drie thema’s; privacy in het algemeen, privacy en piraterij en als laatste heb ik een aantal vragen gesteld over privacy en social network sites (SNS). Dit artikel is helaas te kort om diep in te gaan op de thema’s en alle afzonderlijke punten van de partijen. In totaal vullen de antwoorden 35 A4 pagina’s in corpsgrootte 9pt. Ik ga daarom in dit artikel per partij in op de meest interessante punten uit de antwoorden. Voor degenen die meer willen weten over een partij of thema: onderaan elke alinea kun je de antwoorden per partij in PDF-formaat downloaden.

Christen Democratisch Appèl (CDA)

logo_cdaHet CDA geeft geen directe antwoorden op mijn vragen maar stuurt mij in plaats daarvan een betoog over privacy en vooral over de manier waarop het CDA kinderporno online wil bestrijden. Omdat een hoop van die maatregelen buiten het kader van dit artikel vallen zal ik even in gaan op een paar specifieke punten. Over Privacy: “Het CDA vindt dat de bescherming van de privacy niet ten koste mag gaan van de veiligheid en bescherming van de samenleving”. Het CDA benadrukt vooral preventieve maatregelen die volgens hun al succes hebben gehad; zoals preventief fouilleren, opslaan van DNA materiaal en gebiedsverboden. Als je dit vertaalt naar het Internet, zouden we er vanuit kunnen gaan dat het CDA geen problemen heeft met het voor een langere periode opslaan van je Internet- en telecommunicatiegegevens  als dit criminaliteit kan bestrijden. Met betrekking tot kinderporno, dit hangt samen met mijn vraag over het beschermen van kinderen op SNSs, vindt het CDA dat “grooming” strafbaar moet worden. Hierdoor zouden kinderlokkers bij het leggen van contact met bepaalde bedoelingen al strafbaar gesteld kunnen worden. Het CDA gaat in haar antwoord nog veel dieper in op het onderwerp kinderporno. Wil je meer weten daarover lees dan vooral de… [PDF]

Partij van de Arbeid (PvdA)

logo_pvdaDe PvdA is voor een strenge beveiliging van onze online privégegevens en er mag volgens hun alleen iets nagegaan worden als daar gegronde reden toe is. Dit zou volgens de PvdA eerst getest moeten worden door een rechter en de opslag van de gegevens mag slechts tijdelijk. Het preventief screenen van het Internet voor overtreders van bijvoorbeeld intellectueel eigendom (piraterij) gaat de PvdA dan ook te ver, een maatregel die volgens hun vaak gesteund wordt door de christendemocraten en de liberalen. In Nederland mag je auteursrechtelijk beschermd materiaal wel downloaden maar niet uploaden. De PvdA denkt “…dat we in Nederland de goede balans hebben gevonden in het bestrijden van internetpiraterij enerzijds en het belang van de bestrijding van de privacy van burgers”. Met betrekking tot het beschermen van privacy van kinderen op SNSs ziet de PvdA het liefst dat de aanbieders hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat volwassenen deze profielen niet kunnen bekijken… [PDF]

GroenLinks

logo_groenlinksGroenLinks benadrukt net als de PvdA het belang van de rechter bij het onderwerp privacyschending, als het gaat om criminaliteit en terrorisme. De rechterlijke macht is natuurlijk een belangrijk orgaan is in dit geheel, maar tegelijk toetst deze slechts wetten. Wetten die door de politiek worden gemaakt. Met andere woorden, zeggen dat de rechterlijke macht het moet testen is geen echt standpunt. Als de wetten veranderen, verandert de rechterlijke macht mee. In de wetten moet duidelijk staan wanneer er inbreuk gemaakt mag worden op de privacy en juist hierover blijven de partijen, die naar de rechterlijke macht verwijzen, nogal onduidelijk. Over Internetpiraterij vindt GroenLinks dat kleinschalig privégebruik moet kunnen. Ze willen de Nederlandse wet die nu van kracht is rond uploaden en downloaden van copyright beschermd materiaal verduidelijken: “Wij vinden dat grootschalige commerciële verspreiding moet worden bestraft, maar het downloaden door individuen voor eigen gebruik niet”. Echt duidelijker word het er niet op, want wat is precies grootschalige verspreiding, is het Internet niet altijd grootschalig? [PDF]

Newropeans

logo_newropeansAls de meeste partijen over privacy spreken, spreken ze over de huiselijke sfeer. Newropeans hanteert een andere soort definitie. Newropeans vindt dat privacy het recht is van de burger om controle te kunnen houden over wie zijn gegevens ziet en als deze gegevens worden ingezien moet een burger kunnen volgen wat er met die gegevens gebeurt. Newropeans pleit daarom voor “zorgvuldige en controleerbare procedures”. Op het gebied van Internetpiraterij vinden ze het “betreurenswaardig dat de lobby van de entertainmentindustrie doordringt tot wetgeving. Het is helemaal erg als dit op Europees niveau zou gebeuren, dat zou een misbruik van Europa zijn door de industrie”. Verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor persoonlijk gebruik moet volgens de Newropeans dan ook kunnen. Als er bij de verspreiding persoonlijk gewin in het spel is moet dit wel worden aangepakt. Ze vinden daarom dat de houders van het intellectuele eigendom soms te goed beschermd zijn. “De termijn waarop het auteursrecht verloopt zou vaak korter kunnen omdat het slecht is voor de verspreiding en productie van cultuur als werken ook lang na het overlijden van de maker niet in het publieke domein belanden”… [PDF]

ChristenUnie (CU) / SGP

logo_christenunieIn de beantwoording op mijn vragen kreeg ik een reactie van de ChristenUnie maar omdat de partij op de lijst gecombineerd is met de SGP ga ik er gemakshalve vanuit dat ze de standpunten van de ChristenUnie enigszins delen. De ChristenUnie vindt inbreuk in de privacy alleen gerechtvaardigd bij verstoring van veiligheid en openbare orde en als de rechten en vrijheden van anderen in het gevaar komen. De ChristenUnie vindt privacy daarom belangrijker dan intellectueel eigendom. Ze stellen zelfs maatregelen voor die geen enkele inbreuk in de privacy vereisen. Denk aan maatregelen in de vorm van belasting zoals we die nu al kennen op lege cd’s en cassettebandjes (als je die nog ergens kunt vinden). Een belasting op Internet dus misschien? Kopiëren en downloaden van materiaal voor eigen gebruik moet volgens de ChristenUnie dan ook geen strafrechtelijke gevolgen hebben. Om kinderen op SNSs te beschermen gaat de ChristenUnie verder dan andere partijen. Men vindt dat aanbieders van SNSs kinderen moeten beschermen en dat mensen die veroordeeld zijn voor zedenmisdaden geen toegang moeten krijgen tot SNSs waar kinderen op actief zijn. Vooral met deze laatste regel valt de ChristenUnie op in haar beantwoording… [PDF]

Europese Klokkenluiders Partij (EKP)

logo_ekpDe EKP maakt zich in het algemeen zorgen om de hoeveelheid regels die er zijn. Zoals ze zelf zeggen “de uitzonderingen zijn eigenlijk regel geworden”. Waarmee ze bedoelen dat er zoveel regels zijn dat de uitzonderingen om inbreuk te doen op privacy steeds zeldzamer echte uitzonderingen zijn, en dat er dus steeds vaker wordt besloten om inbreuk te maken, aldus de partij. Ze vinden dat veel regels zijn bedacht om de staatskas te vullen en dat er minder regelgeving nodig is. Met betrekking tot intellectueel eigendom vindt de partij dat er maar weinig nieuwe ‘intellectuele’ producten ontstaan en dat in veel gevallen er dus geen overtreding wordt begaan als materiaal zonder ‘intellectueel’ eigendom wordt verspreid. Ze vinden dat materiaal moet bewijzen dat het ‘intellectueel’ is en dus echt origineel. Wat naar mijn mening in een postmoderne maatschappij heel moeilijk is. SNSs en het beschermen van werknemers en kinderen tegen kinderlokkers en de werkgever zien ze als publiek domein en van de EKP mag iedereen die informatie dus bekijken. Ze vinden dat er vooral voor ouders een taak ligt bij het beschermen van hun kinderen op SNSs… [PDF]

De Groenen

logo_degroenenOpvallend bij De Groenen is dat dit de enige partij is die geen eigen definitie heeft van wat privacy precies is. Dit lijkt me opmerkelijk aangezien je vanuit een bepaald idee over een onderwerp je standpunten bepaald. Zonder definitie lijkt het me daarom lastig om goede standpunten te kunnen innemen. Net als een aantal van de voorgaande partijen vinden ook De Groenen dat pas inbreuk van privacy mag plaatsvinden na toetsing door de rechter. De Groenen zijn overigens wel de enige die het Internet als basisvoorziening zien (tenminste, ze zijn de enige die dit expliciet noemen). De regelgeving van de Fransen en Zweden, de zo genoemde three-strikes-out regel, vinden ze niet passend en ze zien meer in boetes. Wel vinden ze dat Internetpiraterij in het algemeen moet worden aangepakt… [PDF]

Solidara

logo_solidara1Op het gebied van privacy in het algemeen vindt Solidara dat schending van privacy alleen geoorloofd is als er een massabedreiging mee voorkomen kan worden. Dit antwoord staat echter in schril contrast met het antwoord op de three-strikes-out regel. Hiervan zegt de partij het een goede regeling te vinden. Als het gaat om SNSs en privacy springt Solidara in het oog met een paar interessante standpunten. Zo is Solidara de enige partij die vindt dat werkgevers niets te zoeken hebben op een profiel van werknemers. Daarnaast vinden ze dat er wettelijke regels moet komen voor zowel de thuissituatie, de aanbieder als de ‘kinderlokker’ om de privacy van kinderen op SNSs te waarborgen en ze te beschermen tegen zedenmisdaden… [PDF]

Partij van de Dieren (PvdD)

logo_pvdd2Door de drukte van de campagne kon de Partij van de Dieren niet ingaan op alle vragen afzonderlijk maar men liet mij het volgende weten over privacy. De partij vindt dat er een onafhankelijke toezichthouder moet komen die toetst wanneer de privacy geschonden mag worden. Hoe deze onafhankelijke toezichthouder eruit moet zien wordt uit de beantwoording niet duidelijk. Over piraterij schrijft Marianne Thieme op haar blog een interessant stuk. Ze volgt met veel interesse de ontwikkelingen van de Piraten Partij uit Zweden, ontstaan als antwoord op de veroordeling van The Pirate Bay. Het is bijna zeker dat deze nieuwe Zweedse partij zetels gaat halen in het Europees Parlement. In dat geval ziet de PvdD uit naar samenwerking met deze Zweedse partij.euverkiezingen1

Hoewel de Europese verkiezingen over meer gaan dan alleen privacy is het een belangrijk punt voor nieuwe media specialisten, marketeers en ondernemers. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van privégegevens als het gaat om marketing en personalisering van advertisement vindt steeds meer plaats. Hoe Europa hierover beslist is zeker van invloed op de werkwijze van vele nieuwe media aanbieders en marketeers. Hopelijk heeft dit artikel jullie daarom wat extra inzicht gegeven in hoe de partijen hier tegenover staan en heeft het jullie keuze voor a.s. donderdag 4 juni weer een beetje eenvoudiger gemaakt.