Innovatie

Hoe professionals sociale media gebruiken (of niet)

0

Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Tools als LinkedIn, Twitter en Facebook bestaan nog geen decennium, maar toch hebben ze al een grote maatschappelijke invloed. Maar hoe breed is de verspreiding van sociale media nu echt? Wat zien professionals als de belangrijkste meerwaarde ervan? En tegen welke problemen lopen organisaties aan in de praktijk?

Wat ervaren de voorlopers?

Met een beknopte online survey ‘Sociale media aan het werk’ is een aantal professionals naar hun ervaring gevraagd. Omdat de survey met name via sociale media (LinkedIn, Twitter) en online is gepromoot, heeft het een oververtegenwoordiging van professionals die al thuis zijn in de online wereld en sociale media, geeft het geen representatief beeld van de Nederlandse beroepsbevolking en zijn de resultaten indicatief. Toch is dit geen probleem. Het onderzoek laat zien hoe voorlopers en nog zoekende starters sociale media gebruiken en waar zij bij hun dagelijks werk tegenaan lopen.

Op zoek naar kansen voor de eigen organisatie

De ervaring met sociale media anno 2011 verschilt sterkt. Een aantal professionals en organisaties heeft zeer veel ervaring, terwijl er aan de andere kant een grote groep nog vrijwel onervaren is. Voor hen zijn sociale media nog totaal onbekend terrein. Zowel de ervaren als onervaren professionals zijn op zoek naar de mogelijkheden en kansen die sociale media bieden. Ook voor professionals die wel zelf ervaring hebben opgedaan met sociale media is nog lang niet altijd duidelijk welk rendement hun organisatie hiermee kan halen of hoe sociale media in de eigen organisatie het beste kunnen worden benut.

Verschillende netwerken worden wisselend ingezet

De belangrijkste netwerken die momenteel worden gebruikt door professionals zijn Twitter en LinkedIn. Zij zijn voor veel mensen inmiddels een onmisbaar onderdeel van het dagelijks werk. Hoewel Hyves onder consumenten wijd is verspreid, zijn er opvallend weinig professionals die Hyves zakelijk inzetten. Het gebruik van Facebook is het meest divers. Aan de ene kant is er een groep die Facebook al dagelijks intensief gebruikt, terwijl er ook nog een grote groep is die helemaal niets met Facebook doet.

Tools om op internet te publiceren (zoals blogs) en te meten (zoals Google Analytics) worden door een relatief kleine groep gebruikt, al zijn er ook hier professionals die deze tools dagelijks intensief inzetten. Deze intensieve online-professionals gebruiken sociale media en internet actief in hun werk om content te maken en te delen met hun klanten en netwerk en de effectiviteit daarvan te meten.

Sporadisch gebruik van sociale media om klantkennis te vergaren

Omtrent het vergaren van klantkennis zijn er grote verschillen tussen organisaties. Sommige beschikken over veel klantkennis ter ondersteuning van strategie en operatie, terwijl andere organisaties slechts beperkt tot slecht zicht op hun klant hebben. Om goed te weten wat klanten willen, gebruiken organisaties vooral surveys en persoonlijke gesprekken met klanten. Analyse van sociale media om klantkennis op te bouwen, wordt nog slechts sporadisch ingezet. Het is de verwachting dat dit de komende jaren sterk zal gaan groeien.

De voordelen van sociale media: kennis, kennissen en knaken

Professionals noemen zeer verschillende persoonlijke voordelen van het gebruik van sociale media, waarbij het vergroten van het netwerk (kennissen) en informatie (kennis) de belangrijkste zijn. Daarnaast realiseren sommigen al leads en concrete opdrachten (knaken en klussen) via sociale media. Toch is er ook een flinke groep die nog helemaal geen voordelen heeft ervaren. Zij zoeken nog naar de meerwaarde van de nieuwe media. Professionals noemen als belangrijkste voordelen voor de organisatie in de marketing en kansen om relaties met klanten op te bouwen. Daarnaast is een belangrijk voordeel het delen van kennis en ervaring met collega’s binnen de eigen organisatie.

  • “Ik ben goed op de hoogte van nieuws en trends, krijg mijn werk sneller gedaan, ben bekend op mijn vakgebied (expertise).”
  • “Via Twitter word ik regelmatig geattendeerd op zaken die voor mijn werk van belang zijn en die ik eerder vaak pas later onder ogen kreeg.”
  • “Ik heb veel nieuwe informatie ontvangen via sociale media, voornamelijk kennisvergroting voor mij, maar ook kansen om via discussies naamsbekendheid te vergroten.”

Onbekend met de mogelijkheden van sociale media

Professionals ervaren zelf verschillende problemen  bij het gebruik van sociale media in hun werk. Een belangrijk probleem is de onbekendheid met de mogelijkheden van sociale media. Ook vraagt het effectief gebruik van de nieuwe media een investering in tijd (en discipline) die soms lastig is. Verder geven diverse professionals aan dat het filteren van nuttige informatie lastig kan zijn.

De belangrijkste zorgen van professionals omtrent het gebruik van sociale media in het werk zijn dat er te veel tijd aan wordt besteed en het ten koste gaat van geld verdienen. Ook noemen relatief veel professionals dat sociale media in de organisatie nog niet serieus worden genomen, zowel door collega’s als het management.

Professionals zien hun eigen organisatie worstelen. Het belangrijkste probleem binnen organisaties is dat er een gebrek aan kennis en ervaring is, waardoor de mogelijkheden van sociale media nog niet worden gerealiseerd.

Sociale media zijn hot!

Het onderzoek ‘Sociale media aan het werk’ laat zien dat de stormachtige opkomst en grote aandacht voor sociale media niet willekeurig is. Sociale media bieden veel mogelijkheden voor professionals en organisaties om het werk anders te doen. ‘De 3K’s’ zijn belangrijk: meer kennis, kennissen en knaken. Die opportunity wordt door vrijwel iedereen onderkend. Toch is het nog onduidelijk hoe kansen in de dagelijkse praktijk kunnen worden gerealiseerd. Ook ervaren professionals zoeken nog naar de mogelijkheden die sociale media bieden.

Kennisopbouw wordt essentieel en bepaalt de kampioen van de toekomst

Het is de verwachting dat veel organisaties de komende jaren steeds meer ontdekken hoe sociale media een optimale bijdrage kunnen leveren en de relatie met klanten versterken. Organisatie kunnen leren over sociale media door oriëntatie op ervaringen van anderen, online kennisdeling, inhuur van ervaring en zelf ervaring op te gaan doen. Kennisdeling, juist via sociale media, wordt daarmee alleen maar relevanter. Verandering is de enige constante; wie daar slim mee om weet te gaan wordt de winnaar van de toekomst!

Het totale rapport ‘Sociale media aan het werk‘ is hier gratis te downloaden.