Loopbaan

De kracht van introverte ondernemers [6 kenmerken]

0

Ondernemers worden vaak over één kam geschoren. Ze worden beschouwd als mensen die goed zijn in netwerken, spreken voor een groot publiek en het aansporen van werknemers (zoals Jordan Belfort dat in The Wolf of Wall Street doet). Ze houden van aandacht en treden graag naar buiten om hun product of dienst ‘en plein public’ te promoten.

Maar dit geschetste beeld geldt niet voor iedere ondernemer. Bij de scheiding die ik in dit artikel maak, kijk ik namelijk naar een ander soort ondernemer. De zogenaamde ‘introverte ondernemer’. Deze groep treedt minder op de voorgrond, trekt zich liever terug dan netwerkborrels bij te wonen en spreekt niet graag voor grote groepen mensen.

Zoals beschreven in ‘The Introvert Advantage: How to Thrive in an Extrovert World‘ (aff.) behoort ongeveer één op de drie mensen tot deze introverte groep. Ondanks het feit dat dit percentage voor ondernemers wat lager zou kunnen uitvallen, kan in ieder geval gesteld worden dat de introverte ondernemer ook significant vertegenwoordigd is in de hedendaagse maatschappij.

Om de laatste bewering wat extra kracht bij te zetten en de rest van de inhoud van deze blog interessanter te maken, heb ik een lijstje opgesomd van ondernemers die als introvert worden beschouwd (via inc.com).

Wat is een introverte ondernemer precies?

Uiteraard moet er eerst vastgesteld worden wanneer iemand precies introvert is. De definities die aan dit fenomeen worden gegeven, lopen redelijk uiteen.

Door Oxford Dictionaries: “A shy, reticent person; a person predominantly concerned with their own thoughts and feelings rather than with external things.

Door Cambridge Dictionaries Online: “Someone who is shy, quiet, and unable to make friends easily.

Beide definities hebben een vrij negatieve connotatie. Het gaat voornamelijk om de gebreken aan het zijn van introvert en niet om de positieve kanten. Dit heeft ermee te maken dat de wereld grotendeels uit extraverte mensen bestaat en deze introverte groep al snel gedoemd is om als ‘zondebok’ of ‘outsider’ te worden beschouwd. Een groep die niet ‘normaal’ is en dus buiten de boot valt.

De wereld heeft behoefte aan introverte mensen

Maar gezien de grote namen van introverte ondernemers die hierboven vermeld staan, heeft de wereld wel degelijk behoefte aan introverte mensen. Deze groep heeft het leven voor vrijwel iedereen vergemakkelijkt en beschikken dus over een hoop kwaliteiten die extraverte mensen niet hebben. Onder introvert wordt in dit artikel dus verstaan:

Zij die zich opladen op het moment dat ze alleen zijn, langdurig kunnen focussen en niet graag nadrukkelijk aanwezig zijn in groepsverband, maar wel in staat zijn intieme vriendschappen te sluiten als ze zich onder een kleine groep mensen scharen.

Accepteer cookies

Wat zijn de kwaliteiten van introverte ondernemers?

Zoals al uit de bovenstaande beschrijving blijkt, zijn introverte ondernemers geen diehard netwerkers. Ze prefereren low-key, één op één conversaties boven grote netwerkevenementen. Op dit vlak hebben extraverte ondernemers een voordeel. Ze breiden makkelijker hun netwerk uit en vergroten daarmee de verkoopkansen van hun dienst of product. Echter, introverte ondernemers hebben een aantal karakteristieke eigenschappen waarmee ze zich positief onderscheiden van de extraverte ondernemer.

1. Ze zijn goed in luisteren en observeren

Daar waar extraverte mensen snel hun geduld verliezen en liever zelf praten dan luisteren, realiseren introverte mensen dat ze niet voor niets één mond en twee oren hebben gekregen. Ze kunnen aanzienlijk beter luisteren, observeren en dus nuttige kennis opdoen die ze ten gunste van hun eigen onderneming kunnen inzetten.

Bovendien vinden mensen het fijn als er naar hen geluisterd wordt en daarmee winnen introverte mensen een hoop goodwill bij hun gesprekspartner. Deze zal hen eerder waarderen, en dit krediet zal zich vertalen in een hogere gunfactor. Door de slimme observatie kan de introverte ondernemer vervolgens kansen zien hoe hij zijn eigen product of dienst het beste aan zijn gesprekspartner kan verkopen.

Het observatievermogen van introverte mensen

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het observatievermogen van introverte mensen. Dat deze verder ontwikkeld is, blijkt onder meer uit testcases waarbij afbeeldingen geprojecteerd werden met daarin verborgen afbeeldingen. Deze bleken in veel gevallen introverten het snelst te kunnen vinden. Hier vind je een voorbeeld van zo’n test.

Online zijn er talloze vergelijkbare testen te vinden waaruit kan blijken of je meer een introvert of een extravert bent. Psychologytoday heeft een redelijk uitgebreide test online beschikbaar gesteld, waar je zelf kunt onderzoeken tot welke groep je behoort.

2. Ze zijn experts binnen hun werkveld en interesses

Daar waar extraverte ondernemers vaak van alles een beetje weten, hebben introverte ondernemers een meer gerichte focus. Ze kunnen zich soms urenlang bezighouden met hetgeen hen interesseert. Ze zijn (binnen hun expertise) vaak beter belezen en hebben meer oog voor detail.

Zoals iedere ondernemer weet, kan een bedrijf alleen succesvol worden als het een goed product heeft of een dienst verleent waar behoefte aan is. Introverte ondernemers zijn door hun geduld (doorzettingsvermogen), observatiekracht en expertise in staat om een sterk product of dienst op de markt te brengen.

Compensatie met kennis en kunde

Extraverte ondernemers beginnen vaak met iets wat ze on the road upgraden, maar introverte ondernemers zorgen in veel gevallen dat ze direct een werkend en waterdicht product kunnen aanbieden. Hierdoor hoeven ze minder te netwerken en te promoten, omdat het product zichzelf of dienst zichzelf verkoopt.

Volgens een blog op Highability is 75 procent van de mensen met een IQ boven de 160 een introvert. Ook relatief gezien is de participatie van introverte mensen in het academisch onderwijs hoger dan dat van extraverte mensen. Er is echter vrij weinig onderzoek gedaan op dit gebied. Wel kan gesteld worden dat introverte mensen hun tekort aan sociale capaciteiten vaak moeten compenseren met hun (extra) kennis en kunde binnen hun vakgebied.

3. Ze kennen hun gebreken

Inhakende op punt 2: ze weten enorm veel binnen hun interessegebied, maar realiseren zich daardoor ook waar ze weinig kennis over hebben.  “Hoe meer ik weet, hoe meer ik besef krijg van wat ik allemaal niet weet.”

Daar waar extraverte ondernemers vaak van alles een beetje weten, hebben introverte ondernemers al snel scherp op welke vakgebieden ze werknemers moeten inschakelen of een deel moeten uitbesteden.

Hoe meer ik weet, hoe meer ik besef krijg van wat ik allemaal niet weet

Ook hier geldt vaak: soort zoekt soort. Zo hebben introverte mensen vaak ook introverte vrienden met wie ze een uitstekende band onderhouden. Ze presteren immers beter als ze met gelijkgestemden zijn en begrijpen elkaars gedachtewereld beter. Zo weten ze binnen hun netwerk wie specialist is op welk gebied en kunnen ze slim krachten bundelen.

4. Ze gaan beter om met conflicten

Introverte mensen zijn van nature snel overweldigd door een overdaad aan prikkels of sociaal contact. Ze zullen niet snel geneigd zijn iemand in groepsverband te schaden en als ze observeren dat er binnen hun bedrijf iets stroef verloopt, prefereren ze de één-op-één confrontatie, omdat dit ze minder prikkels (en dus energie) kost. Hierdoor worden problemen vaak beter opgelost zonder dat dit verdere problemen binnen het bedrijf oplevert. Bovendien zijn ze mogelijke problemen vaak voor doordat ze goed kunnen observeren en luisteren.

5. Ze denken outside the box

Deze kan heel letterlijk opgevat worden. Zoals in de inleiding verteld, is een minderheid van de mensen introvert. Deze groep wordt daarom vaak als ‘raar’ of ‘anders’ bestempeld. Dat komt omdat ze op een andere manier denken, handelen en praten dan hun extraverte medemens. Outside the box dus. Dit zorgt ervoor dat ze vaak een waardevolle creatieve aanvulling kunnen zijn binnen een bedrijf op hun extraverte werknemers.

Ze hebben een natuurlijk voordeel, omdat ze niet direct zeggen wat er in hun gedachten te binnen schiet, maar eerst een tijd uitvoerig een situatie overdenken. Hierdoor komen ze tot creatievere, out-of-the-box, ideeën en oplossingen.

6. Ze zijn beter in staat om moeilijke beslissingen te nemen

Doordat introverte ondernemers graag observeren en reflecteren wat ze beleefd hebben, overpeinzen ze in hun innerlijke wereld alle mogelijke situaties. Ze hebben een veel levendigere innerlijke wereld dan extraverte mensen en zijn zodoende beter in staat om een goede afweging te maken. Ze beredeneren namelijk eerst vanuit alle invalshoeken welke gevolgen een bepaalde beslissing voor bepaalde personen zal hebben voordat ze een uitspraak doen en zijn daardoor beter in het nemen van moeilijke beslissingen.

Invloed op alle terreinen binnen onze samenleving

Kortom, de introverte ondernemer beschikt over een hoop kwaliteiten. Deze groep wordt in de hedendaagse samenleving vaak onderschat, maar speelt een grote rol van betekenis in de huidige maatschappij. Jongens als Larry Page en Bill Gates hebben mede dankzij hun introverte eigenschappen de wereld significant beïnvloed. En ook in de toekomst zal deze groep naar verwachtingen een grote invloed uitoefenen op alle terreinen binnen onze samenleving.