Offline & online inspraak: 9 tips voor succesvolle burgerparticipatie

iloveburgers plaat google

Hoewel gemeenten steeds vaker nieuwe technologische middelen inzetten, beperkt burgerparticipatie zich anno 2013 vaak nog tot onregelmatige bijeenkomsten in kleine zalen, die vooral bezocht worden door betrokkenen die het ergens niet mee eens zijn. Beleidsmedewerkers en bestuurders zitten tegenover burgers, waarbij de degens worden gekruist. Dat kan ook anders!

Van besluitvorming naar beleidsvorming

De ervaring leert dat burgers betrokken zijn en positief kritisch als je ze als overheid maar tijdig betrekt, transparant bent over de randvoorwaarden en de drempel om mee te doen laag is. Tijdig betekent dat je ze zo vroeg mogelijk in het proces moet betrekken. Niet pas op het moment van besluitvorming, maar op het moment dat het beleid nog gemaakt moet worden.

Een mix van online en offline levert het beste resultaat

De inzet van digitale platforms – mits op juiste manier ingezet en in een mix met traditionele communicatie – levert een belangrijke bijdrage aan bereik en participatie. Burger, ondernemer en bestuur kunnen online, tijd- en plaats onafhankelijk samenwerken aan beleid. Een belangrijke en onmisbare toevoeging aan de communicatiemix van de overheid.

plaat Google participatie

In onderstaand – geslaagd – participatievoorbeeld worden de projectopzet en succesfactoren beschreven. Waar moet je op letten? Wanneer gaan burgers aan de slag? Wanneer zijn ze niet vooruit te branden? Wat is de verhouding tussen fysieke en digitale ‘bijeenkomsten’?

Case: Leerlingenvervoer gemeenten Lingewaard en Overbetuwe

De casus ‘Leerlingenvervoer Lingewaard/Overbetuwe’ laat zien dat de overheid heel goed in staat is om burgers actief te betrekken bij beleidsvorming. In dit specifieke geval ging het om het uitdenken en formuleren van nieuw beleid voor het leerlingenvervoer bijzonder onderwijs. De reden voor het nieuwe beleid? Onder meer oplopende kosten in tijden van stevige bezuinigingen. De gedachte was; we gaan dit samen met betrokkenen aanpakken en oplossen. De belangrijkste stakeholders waren ouders, vertegenwoordigers van scholen, gemeenten, vervoersbedrijven en van maatschappelijke organisaties. De uitgangspunten voor het te vormen nieuwe beleid waren:

 • Meer verantwoordelijkheid voor ouders;
 • Vergroten van zelfredzaamheid van de doelgroep;
 • Bieden van ontwikkelingskansen voor jongeren;
 • Verlenen van maatwerk en daarbij uitgaan van mogelijkheden van leerlingen én ouders.

In beide gemeenten maken (in totaal) tussen de 600 en 700 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer. Het participatieproject had als doel om samen met betrokkenen inhoud en kleur aan het nieuwe beleid te geven en daarmee het draagvlak te vergroten. Reden te meer om open en transparant aan de slag te gaan. Niet alleen in kleine zalen, maar ook actief gedurende korte maar intensieve periodes op een digitaal platform.

Online en Offline

Om het doel te bereiken werd gekozen voor een tweeledige aanpak, waarbij fysieke bijeenkomsten werden gecombineerd met het ‘werken’ op een digitaal samenwerkingsplatform. Zoveel mogelijk betrokken stakeholders zouden op het platform 7 dagen in de week en 24 uur per dag met elkaar in debat kunnen gaan of relevante content aanleveren. Het project was onderverdeeld in meerdere fases (zie onderstaand schema) en besloeg ruim drie maanden.

Plaat trajectinrichting JPEG

Persberichten, brieven en flyers blijven nodig

Fase 1 besloeg het vinden en betrekken van zoveel mogelijk betrokkenen bij het project. Daarbij werden klassieke en ‘moderne’ communicatiemiddelen ingezet. Mensen komen niet vanzelf naar een bijeenkomst of digitaal platform. Ze moeten weten dat het bestaat. Daarom werd er ook gewoon gebruik gemaakt van de traditionele communicatiemiddelen zoals persberichten, brieven voor ouders en flyers voor de kinderen zelf.

In een leeg café gaat niemand naar binnen

Door een kleine groep begeleidende stakeholders werden vooraf bij alle thema’s een aantal voorbeeldstellingen gepost. Het oude adagium geldt zeker op dit type platforms: ‘in een leeg café gaat niemand naar binnen’. In de twee weken dat het platform open was, werden er ruim 100 stellingen en bijna 1.000 reacties achtergelaten. In totaal gingen 223 mensen op het platform aan het werk. Na een eenvoudige aanmelding konden de deelnemers aan de slag. Gedurende de twee weken dat het platform in deze fase was opengesteld, werd er hard gewerkt aan het poneren en bediscussiëren van stellingen. Dat gebeurde binnen zes, door de gemeente benoemde, thema’s:

 • Zelfredzaamheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Kwaliteit
 • Ontwikkelingskansen
 • Maatwerk
 • Organisatie en financiën

In onderstaande afbeelding is te zien dat een kleine 90% van de deelnemers daadwerkelijk actief op het platform was.

Aantalparticipaties

Vanzelfsprekend was de groep ouders in dit project sterk vertegenwoordigd. Zie de verdeling van de participerende stakeholders in onderstaande schema.

Taart

Hou het concreet: samenvatten en doorvragen

In de periode na de openstelling van het platform (fase 2) werden de stellingen aangescherpt. Daarbij werden de – soms felle – online discussies, specifieke kennis en content expliciet meegenomen. Het resulteerde in 80 definitieve stellingen die op het online platform aan de leden werd voorgelegd (fase 3). Eens of oneens? De leden hadden 2 weken tijd om de enquête in te vullen.

Tot slot (fase 4) werden de stellingen met een veertigtal mensen (een evenredige afspiegeling van de stakeholders) in één middag nog een keer goed doorgesproken. Bij 80% of meer ‘eens’ werd de stelling onverkort meegenomen als bouwsteen voor het te bepalen beleid. Tijdens de middag mochten de aanwezigen de stellingen – nogmaals – verdedigen, onderbouwen of bestrijden. Uiteindelijk bleven er 30 stellingen over die door de twee gemeenten meegenomen worden als bouwstenen van het nieuwe – interactief bepaalde – beleid.

succes plaat Voorlopige conclusie: burgerparticipatie werkt bij een mix van online en offline én als je burgers betrekt bij beleidsvorming i.p.v. achteraf bij besluitvorming.

Voorwaarden voor succes bij burgerparticipatie

Hieronder een uitgebreide set van voorwaarden voor succesvolle burgerparticipatie.

 1. Betrek burgers zo vroeg mogelijk in het proces. Als mensen het idee hebben dat het besluit al genomen is, activeer je alleen de tegenstanders. Als burgers daadwerkelijk zien dat ze kunnen participeren en invloed hebben, zal je merken dat ze echt willen meedenken.
 2. Formuleer een helder doel en schets concreet de kaders. Als de boodschap (wat is de vraag aan de burger?) niet helder is, komen ze niet in beweging. Kaders zijn er altijd (bijvoorbeeld: financiële (on-)mogelijkheden of wettelijke beperkingen). Draai er niet omheen maar benoem ze vanaf het eerste moment.
 3. Maak het traject niet te lang (maximaal 6 tot 8 weken, of perioden van maximaal 6 tot 8 weken). De combinatie van fysieke bijeenkomsten en digitale dialoog/samenwerking werkt uitstekend. Maar maak de periode waarin je medewerking van burgers vraagt niet te lang. De aandacht verslapt snel en je moet ze keer op keer weer activeren.
 4. Maak een mix tussen online en offline. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de doelgroep zich wel roert als het op een digitaal platform kan, maar zij gaan veel minder gemakkelijk in op uitnodigingen om fysiek te verschijnen op een bijeenkomst. Accepteer dat. Voor een deel van de mensen geldt echter dat zij elkaar juist willen ontmoeten om met elkaar verbonden te raken. In veel gevallen werken 1 of 2 fysieke bijeenkomsten in combinatie met de inzet van een online samenwerkingsplatform heel goed.
 5. Maak gebruik van de maatschappelijke acceptatie van sociale media (gebruik geen ingewikkelde software). Mensen raken meer en meer gewend aan sociale media. Kies een platform dat zeer eenvoudig in gebruik is en maak het deelnemers zo gemakkelijk mogelijk. (Lees ook dit artikel hierover).
 6. Geef ruim publiciteit aan het bestaan van het project en het digitale platform. Waar zitten de doelgroepen en hoe bereik je ze? Een vraag die iedere keer een ander antwoord oplevert. In bovenstaand project werkten uiteindelijk flyers, die onder de vervoerders en kinderen werd uitgedeeld, het beste. De kinderen namen ze mee naar huis en gaven ze aan hun ouders.
 7. Bestuurders en politici ‘moeten’ ook meedoen. Het kost altijd enige moeite, maar juist sleutelfiguren als bestuurders en politici (zowel de ambtenaren als wethouders als gemeenteraadsleden) hebben een grote impact op de mate van (gepercipieerde) betrouwbaarheid en belang van het project. Het verhoogt in sterke mate de participatiegraad.
 8. Wees transparant over de discussie, de uitkomsten en de resultaten. Het is een mooi evenwicht tussen haalbaarheid en beperkingen. Geef aan dat men voor het maximum gaat, maar wees eerlijk over mogelijkheden en onmogelijkheden.
 9. Accepteer dat het niet vanzelf gaat en leer van de eerste projecten. Zorg voor professionele begeleiding, doe mee en doe ervaring op. Des te sneller kan het worden geïncorporeerd in de huidige werkomgeving. Voor gemeenten (en andere overheidsinstanties) is dit immers ook een geheel nieuwe manier van beleid maken.

Heb jij nog andere tips of ervaringen met (online) burgerparticipatie die je wil delen, ik hoor het graag in een reactie hieronder.

Uitgelicht: Webinar Online campagnes: non-profit editie

Voorstel_Online-campagnes-640x465

De wereld van het online campagne voeren verandert. Content is niet zomaar meer zichtbaar als het online komt, en mensen zijn niet zomaar gemotiveerd om in actie te komen voor jouw non-profit organisatie. Dit schept uitdagingen, maar ook kansen! In deze speciale editie van het succesvolle webinar 'Online campagnes' wordt aan de hand van voorbeelden en theorie ingegaan op die veranderingen en wat die betekenen, specifiek voor non-profits.

Meer weten?

Interessant?

Lees dan ook onze andere artikelen over , , , , , , , , , .

Reacties

 1. Leuk dit voorbeeld en ook een paar handige tips. Máár… hoe ging het daarna. Ruim 60% van de deelnemers is ‘ouder’ en dat is hartstikke mooi. Hadden zij duidelijk één belang of liep dit sterk uiteen? En kon de beoogde bezuiniging op de kosten dan toch gerealiseerd worden zonder de bijdrage van de ouders teniet te doen?? Was er een verrassende/niet voorziene inbreng? etc… Hoe tevreden waren de deelnemers over het resultaat?

  1. Een blog is natuurlijk niet genoeg om alles te kunnen vertellen :-).

   De twee gemeenten zijn, as we speak, bezig met het opstellen van het nieuwe beleid. Daarop is het nog wachten.

   Wat heel opvallend was dat er niet alleen gediscussieerd werd aan de hand van de stellingen maar dat er (door alle betrokkenen) ook de nodige kennis werd geventileerd. Je zou kunnen zeggen dat er in dat opzicht ook sprake is van een vorm van crowdsourcing. Iets om mee te nemen en meer aandacht te geven bij een volgend project.

   Wat – in het kader van de ouders – heel duidelijk was is dat zij aan de ene kant sterk solidair naar elkaar waren (logisch, belang van de kinderen) maar dat de problemen/beperkingen (en bijvoorbeeld daarmee de mate van zelfstandigheid) zeer uiteenlopend waren. Terwijl de regelgeving daar niet op is gebaseerd.

   We hebben verder vrijwel alleen enthousiasme ontmoet (soms na aanvankelijk scepsis). Aangenaam verrassend waren de twee gemeenten die zeer positief waren over het project. Zij zijn voornemens om er meer mee te doen.

 2. Vivian Kowalski |

  Een goed artikel dat aantoont dat burgerparticipatie een onontkoombaar middel is om draagvlak te creëren. Het activeren en initiëren van een online platvorm lijken mij nog steeds een lastige en tijdrovende taak. Ik vraag me af van wat voor soort platvorm gebruik is gemaakt bij bovengenoemde case. Is hier gebruik gemaakt van bestaande platvormen of is er een nieuw platvorm ontwikkeld?

 3. We hebben een eigen platform ontwikkeld (voor Social Enterprise in het algemeen, dus breder) en dat ook hier ingezet. Juist omdat we behoefte hadden aan een Nederlandstalig, eenvoudig, snel aanpasbaar en zeer laagdrempelig platform. Dat werkt prima in de praktijk en is in een handomdraai klaar voor gebruik.

  Het vinden en activeren van de stakeholders kost wel tijd en daar ligt aanvankelijk dan ook de nadruk. Daarna is het (omdat het platform is ingericht en het duidelijk is wat er van bezoekers wordt gevraagd) meer een kwestie van monitoring.

 4. Heel praktische en duidelijk uitgewerkte tips om burgerparticipatie te laten slagen! Ik werk zelf bij de Nationale ombudsman en heb het artikel doorgestuurd aan mijn collega’s die zich met dit onderwerp bezig houden.

  Wellicht aardig om in dit kader ook te noemen is de wijzer die de ombudsman over inspraak heeft uitgebracht: http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/participatiewijzermaart2010.pdf. Hier en daar raken de tips die hierboven zijn genoemd aan de tien spelregels die hij heeft opgesteld voor gemeenten om behoorlijk om te gaan met de inbreng van burgers.

 5. Dank voor je reactie en de participatiewijzer. Die ga ik zeker lezen!

 6. Wellicht is ook http://www.dordrecht.nl/participatiewijzer interessant. Die ParticipatieWijzer en veel meer nieuws is te vinden op http://www.dordrecht.nl/web20. Met onder informatie over het laten stemmen van bewoners via het web (deelname tussen een kwart en ruim de helft van alle bewoners in een buurt, inclusief kinderen vanaf 8 jaar en jongeren. We gebruiken daarbij software van onzewijk.nl.

  1. Dank voor je tips. Beiden heel interessant en bruikbaar!

   Wessel de Valk

 7. meest belangrijke lijkt mij dat tijdens t proces de kennis van beleidsmakers en gebruikers gedeeld is. En straks in beleid terug te vinden is. Dan pas laat je zien dat t werkt. En wellicht wordt n volgende keer t initiatief niet door gemeente maar door bewoners opgestart?

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.

Verschijnt je reactie niet, dan is deze mogelijk in de spam terechtgekomen. Mail ons dan even!